Sede electrónica Concello de Oroso

13:46:10 Martes 7 de decembro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria dunha praza de traballador/a social como persoal funcionario de carreira

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite, poderase presentar unha solicitude para o proceso de selección dunha praza de traballador/a social como persoal funcionario de carreira incluída na oferta de emprego público do ano 2018 (Código RPT 06.00.02) e a creación dunha bolsa de emprego.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

  • Solicitude
  • Anexo II - Modelo de Instancia. (OBRIGATORIO) (descargar)
  • Fotocopia do D.N.I ou documento equivalente.
  • Xustificante de pagamento da taxa por dereitos de exame, que de conformidade coa ordenanza fiscal reguladora queda establecida en 35,00 euros. O pago faráse nas contas bancarias do Concello no modelo de autoliquidación dispoñible na web do Concello de Oroso e nas oficinas municipais.
  • Copia do CELGA 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, para aqueles aspirantes que desexen ser exentos da realización da proba da de galego.
  • Copia da certificación gallega de competencias dixitais en ofimática regulada no Decreto 218/2011 da Xunta de Galicia para aqueles aspirantes que desexen ser exentos da realización da proba informática.
  • Copia de carné de conducir B1.
  • Autoliquidación de Taxas (ver)

Nome: Convocatoria dunha praza de traballador/a social como persoal funcionario de carreira

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
De Oficio.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición - Alzada / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Autoliquidación Taxas.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.